Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sborník

Sborník Severočeskou přírodou je recenzovaným odborným časopisem Severočeské pobočky České botanické společnosti. Vychází od roku 1969 zpravidla jednou ročně. V současné době probíhá postupná digitalizace všech vydaných čísel s možností využívat jejich obsahu na internetu.

Vydává Severočeská pobočka České botanické společnosti.
Redakční rada (v období 2014-2018): K.Kubát., L.Němcová, Č.Ondráček, J. Kolbek, L.Hrouda
Náklad 300 výtisků.

ISSN 0231-9705

Objednávky vyřizuje Oblastní muzeum v Chomutově, , Palackého 86, 430 01 Chomutov

Co publikuje?

Zveřejňuje botanické práce z taxonomie, fytocenologie, fytogeografie, ekologie, floristiky, historie botaniky a z dalších příbuzných oborů. Obsáhlejší floristické práce (seznamy lokalit a na nich zjištěných taxonů) především pokud jsou výsledkem akcí Severočeské pobočky ČBS nebo pokud autoři poskytli herbářový materiál z výzkumu do sbírek Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích nebo v Chomutově.

Pokyny pro autory

Celková úprava článků je obdobná jako v posledních svazcích Severočes. Přír. Nabídnutá studie musí obsahovat název práce, jeho překlad do jazyka abstraktu, nezkrácené jméno autora (autorů), poštovní a elektronickou adresu autora, abstrakt (anglicky nebo německy), text práce, u obsáhlejších prací může být připojeno cizojazyčné shrnutí (v jazyce abstraktu), seznam citované literatury. Výjimečně a po dohodě s redakcí jsou publikovány práce cizojazyčné (zpravidla anglicky nebo německy) s podrobným shrnutím v češtině.

Práce, na které je odkaz ve studii, jsou citovány podle zvyklostí v časopisech Severočes. Přír., Zprávy Čes. Bot. Společ. nebo Preslia. Za jazykovou správnost prací odpovídají autoři, zvláště cizojazyčným textům je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Definitivní a úplný rukopis zašlete pouze elektronicky na mailovou adresu vedoucího redaktora (Karel Kubát, karel.kubat@ujep.cz, 475283695). Grafy a další přílohy narýsované nebo kvalitně vytištěné na zvláštním listu papíru. Fotografie černobílé, pro dosažení požadované kvality tisku musí být ostré a kontrastní. Tisk barevných fotografií po dohodě s redakcí a na náklad autora.

Maximální rozsah příspěvků (včetně příloh) je stanoven na 15 stran normalizovaného textu (60 úderů na řádku, 30 řádek na stránku). Rozsáhlejší texty mohou být zveřejněny po dohodě s redakcí. Latinské názvy rostlin pište kurzívou. Příspěvky se nehonorují. První autor obdrží zdarma 40 separátů.

V samostatných přílohách Severočeskou Přírodou jsou publikovány obsáhlejší monotematické studie nebo soubory prací týkající se určitého tématu. Nabídka titulu musí obsahovat výstižnou charakteristiku studie, její přibližný rozsah a termín dodání rukopisu. Rozsah přílohy by neměl nepřesáhnout 120 normalizovaných stran (včetně příloh).

Práce jsou posuzovány dvěma nezávislými anonymními recenzenty. Autoři by měli reagovat na připomínky recenzentů co nejdříve, nejpozději do 30 dnů, jinak mohou být práce přesunuty do následujícího svazku.

Máte zájem o nová čísla ?

Pokud máte zájem o nová čísla, lze je zakoupit v Oblastním muzeu Chomutov (Palackého 86, Chomutov) nebo na Katedře biologie PřF UJEP v Ústí n.L. v hodnotě 100,- Kč včetně možnosti vystavení dokladu o zaplacení. Na těchto místech bude  možnost zakoupit každé nové číslo, které vyjde. Publikace je také možné objednávat na základě telefonické či emailové objednávky a obdržet je na dobírku. K základní ceně sborníku 100,- Kč bude připočteno poštovné a balné ve výši 50,- Kč. V tomto případě objednávejte u Ing. Ondráčka na tel. 474653070 linka 127 nebo mailem ondracek@muzeum-cv.net.

Máte zájem o starší čísla ?

Většina nákladu starších čísel je sice  rozebrána, ale k dispozici ještě nějaká jsou (viz. Ceník starých sborníků). V brzké době připravujeme vydání všech sborníků do roku vydání 2006 v elektronické formě k volnému stažení. O průbehu digitalizace a možnosti stažení starších ročníků ve formátu "pdf" Vás budeme informovat v Aktualitách.


Přehled jednotlivých čísel